Reglement

Wedstrijdreglement

1.De wedstrijd loopt in Waasland Automotive

2.De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon die in eigen naam deelneemt.

Deelnemers aan de wedstrijd moeten in België gedomicilieerd zijn. De deelname van een minderjarige aan de wedstrijd impliceert dat hij de voorafgaande toestemming heeft van de personen die de ouderlijke macht of de voogdij over hem uitoefenen met betrekking tot zijn deelname aan de wedstrijd en de ontvangst van de prijs indien de minderjarige een van de wedstrijdprijzen wint. Waasland Automotive behoudt zich het recht om alle controles uit te voeren, meer bepaald i.v.m. de toestemming van de personen die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefenen, de identiteit en/of autoriteit van deze personen, voordat zij de deelname aanvaardt of de prijs toekent. Als een minderjarige geen schriftelijk bewijs hiervan kan voorleggen aan Waasland Automotive binnen de door Waasland Automotive bepaalde termijn, behoudt Waasland Automotive zich het recht hem van de wedstrijd uit te sluiten.

3.De deelname aan de wedstrijd is gratis. De deelname verplicht de deelnemer in geen geval tot de aankoop van een product of dienst van Waasland Automotive. Deelnemers kunnen maar één keer deelnemen. Als de deelnemende persoon meerdere deelnameformulieren indient, zal er slechts rekening gehouden worden met het formulier dat eerst ontvangen werd door Waasland Automotive.

4.Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk zoals beschreven in dit reglement. Alleen deelnameformulieren met de volledige vermelding van de persoonsgegevens van de deelnemer, overeenkomstig de in dit reglement vermelde instructies, zijn geldig. Elk deelnameformulier dat onvolledig, onleesbaar of slecht is ingevuld (dat bijvoorbeeld foute of onvolledige persoonsgegevens bevat) of dat ingediend wordt buiten de in dit reglement bepaalde termijnen, wordt als ongeldig beschouwd. De deelnemers geven Waasland Automotive de toestemming om na te gaan of hun identiteit en persoonsgegevens overeenstemmen met hun identiteitskaart of ander legitimatiebewijs. Bij valse verklaringen of foutieve vermeldingen van de deelnemers in verband met hun identiteit of andere persoonsgegevens, wordt hun deelname aan deze wedstrijd als ongeldig beschouwd. Over de organisatie van de wedstrijd zullen geen betwistingen worden aanvaard, behoudens ernstige of opzettelijke fout van Waasland Automotive.

5.Behoudens ernstige of opzettelijke fout kunnen noch Waasland Automotive, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die zou voortvloeien uit de organisatie van deze wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijzen. Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch Waasland Automotive, noch de voornoemde personen aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk technisch probleem tijdens het verloop van deze wedstrijd, bij henzelf, bij een deelnemer aan de wedstrijd en/of bij een derde, dat zou leiden tot een onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname aan de wedstrijd of de organisatie ervan of een verstoring of verlies van gegevens (met inbegrip van het deelnameformulier) van een deelnemer aan de wedstrijd. Behoudens ernstige of opzettelijke fout van haar kant is Waasland Automotive ook niet aansprakelijk voor het verlies van deelnameformulieren of vertragingen in de ontvangst ervan.

Als in geval van overmacht of een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van Waasland Automotive de wedstrijd zou worden geannuleerd, onderbroken of gewijzigd of de prijzen zouden worden teniet gedaan, zal Waasland Automotive geenszins verplicht zijn de deelnemers of de winnaars van de wedstrijd schadevergoedingen te betalen. Waasland Automotive geeft geen enkele persoonlijke waarborg op de prijzen.

6.Alleen de winnaars worden op de hoogte gebracht van de prijs die ze gewonnen hebben. Verder wordt geen enkele informatie in verband met de wedstrijd verstrekt, met uitzondering van het reglement. Er zullen dan ook geen brieven, telefoongesprekken, faxen of e-mails over de wedstrijd worden beantwoord, onder voorbehoud van dezelfde uitzonderingen.

7.De persoonsgegevens van de deelnemers die in het kader van deze wedstrijd aan Waasland Automotive worden meegedeeld, worden door Waasland Automotive verwerkt met het oog op de marketing van haar retailactiviteiten (waaronder de organisatie van deze wedstrijd). Elke deelnemer kan kennisnemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren. Na de wedstrijd heeft elke deelnemer in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming de mogelijkheid de persoonsgegevens te laten verwijderen uit de Waasland Automotive gegevensbestanden door eenvoudige aanvraag op communicatie@waaslandautomotive.be .

8.De winnaars van de wedstrijd geven Waasland Automotive de toestemming om hun persoonsgegevens (en meer bepaald hun naam, voornaam en woonplaats) op om het even welke drager (drukwerk, publicaties, film of video enz.) te gebruiken (met name te reproduceren en/of bekend te maken aan het publiek) voor promotiedoeleinden van Waasland Automotive, zonder dat Waasland Automotive daarvoor enige andere vergoeding of schadeloosstelling verschuldigd zijn dan de prijs waarop de winnaars recht hebben. Zoals vermeld in artikel 7 van dit wedstrijdreglement heeft elke deelnemer in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming de mogelijkheid de persoonsgegevens te laten verwijderen uit de Waasland Automotive gegevensbestanden door eenvoudige aanvraag op communicatie@waaslandautomotive.be . De uitreiking van de prijzen aan de winnaars is onderworpen aan de verbintenis van die laatsten om een contract aan te gaan met het oog op het overdragen van de intellectuele eigendoms- en andere rechten op hun originele kleurplaat aan Waasland Automotive, zodat die tekeningen door Waasland Automotive kunnen worden gebruikt (o.m. gereproduceerd, aangepast en/of bekendgemaakt aan het publiek) voor promotiedoeleinden van Waasland Automotive, op het intranet van Waasland Automotive en in publicaties van Waasland Automotive, zonder Waasland Automotive hiervoor een vergoeding of een schadeloosstelling aan te rekenen. Door dat contract doen de winnaars onder meer uitdrukkelijk afstand van hun recht om het auteurschap met betrekking tot hun originele kleurplaten en/of de elektronische kopie ervan te claimen, zodat Waasland Automotive die werken kunnen gebruiken (o.m. reproduceren, aanpassen en/of bekendmaken aan het publiek) zonder stelselmatige, duidelijke en ondubbelzinnige vermelding van de winnaar. Bovendien geven de winnaars van de wedstrijd aan Waasland Automotive de toestemming om van hen foto’s te nemen en deze foto’s te gebruiken (meer bepaald te reproduceren en/of bekend te maken aan het publiek) op om het even welke drager (drukwerk, publicaties, film of video enz.), voor promotiedoeleinden van Waasland Automotive, zonder dat Waasland Automotive daarvoor enige andere vergoeding of schadeloosstelling verschuldigd zijn dan de prijs waarop de winnaars recht hebben.

9.Het Belgische recht is van toepassing.

10.Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht te hebben kennisgenomen van de inhoud van dit reglement. De deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en dat hij elke beslissing zal aanvaarden die de organisatoren nemen om het goede verloop van de wedstrijd tegaranderen. Waasland Automotive - Vennootschapszetel: Pareinpark 4, 9120 Beveren-Waas (België) – BTW BE 0426.5529.46